شعر-همه جا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی-سنایی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو … Read More

شعر سنایی در مدح حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)

دین را حرمیست در خراسان دشوار ترا به محشر آسان از معجزهای شرع احمد از حجتهای دین یزدان همواره رهش مسیر حاجت پیوسته درش مشیر غفران چون کعبه پر آدمی … Read More