۵ ملاک سانسور اخبار در رسانه‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی

نودیها:نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در در زمـیـنه‌های مختلف از جمله سیاسى، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگى بر کسی پوشیده نیست. از یک نگاه می‌توان رسانه‌ها را با توجه به … Read More