قطعنامه‌های تحریم هسته‌ای شورای امنیت علیه ایران کدامند؟

 شورای امنیت تاکنون ۸ قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم‌های تازه بوده است. در هنگام تصویب هرکدام از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، … Read More