مبارزه با تابوها برای خوش‌تیپ بودن یا نابود شدن برای هیچ

نودیها:بی بی سی فارسی گزارش داد: دسترسی به ماهواره در حال دگرگون کردن فرهنگ بومی و ملی افغانستان بویژه جوانان در این کشور مسلمان است. این رسانه دولتی گزارش داد: … Read More