«محمدرضا طاهری» و «محمود کریمی» دل رمیده من به سامرا پر میزنه / نشسته و قلب من خانه دلبر میزنه «محمدرضا طاهری»بر عکس شد زمین به هوا نور می دهد «محمدرضا طاهری» گل خنده از سر شادی / میشینه رو لب هادی «منصور ارضی» حمد و تسبیح تو را قرآن […]